Területfejlesztési dokumentumok 2021-2027


A kedvezményezett neve: Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat

A projekt címe: A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projekt szintű előkészítése Csongrád-Csanád megyében

A szerződött támogatás összege: 255.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A megyei önkormányzatoknak 2012 óta alapvető feladata a fejlesztési politika területi megvalósítása. Ehhez kapcsolódó megyei feladatok a területfejlesztés, területrendezés, vidékfejlesztés és területi koordináció.

A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat jelenleg legfontosabb feladata, hogy aktualizálja, illetve elkészítse a megyei területi tervdokumentumokat a kormányzati felkészüléssel összhangban: a megyei területfejlesztési koncepciót (felülvizsgálat), a megyei területfejlesztési programot és a megyei integrált területi programot a 2021-2027-es európai uniós költségvetési ciklusra.

Jelen projektbe a konzorciumvezető Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. konzorciumi partnerként kerül bevonásra. A Kft. munkatársainak magas projektmenedzsment és TOP projektek megvalósításában szerzett tapasztalata elengedhetetlen a 2021-2027-es időszak területi tervezési feladatainak ellátásában és a projektszintű előkészítésben.

A megyei területfejlesztési koncepció helyzetelemzésének, helyzetértékelésének felülvizsgálatát a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Osztálya készítette el. A megyei célrendszer és ezzel a területfejlesztési koncepció javaslattevő fázisának aktualizálása, valamint a megyei területfejlesztési program kidolgozása külső szakértőként a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársainak feladata, egyeztetve a megyei önkormányzattal.

A területi stratégiai dokumentumok elkészítése mellett olyan ERFA típusú projektek előkészítési munkáinak megkezdése, illetve elvégzése történik a pályázat keretében, melyek fizikai megvalósítása a 2021-2027 közötti időszakban tervezett a területi operatív program keretében.

Az tervezési elvárásokat rögzítő uniós jogszabályok még nem véglegesek, és a hazai szabályozás módosítása is folyamatban van, a központi és uniós tervezéssel azonos időben, párhuzamosan zajlik. Ennek előnye, hogy a területi tervezés javaslatai beépülhetnek az uniós tervdokumentumokba, illetve befolyásolhatják, megalapozhatják és megerősíthetik azok tervezett tartalmát. A projektszintű előkészítést nagyban befolyásolják a későbbiekben megjelenő VMOP pályázati felhívások, az azoknak való megfelelés. Jelen fázisban az alábbi projektszintű előkészítéshez kapcsolódó dokumentumokat kívánjuk elkészíteni:

- Projekt-előkészítő, megvalósíthatósági tanulmányok: Vízi turisztikai megvalósíthatósági tanulmány, hiányzó kerékpárút szakaszok tervezéséhez döntés-előkészítő tanulmányok, csapadékvíz elvezető-hálózatok fejlesztéséhez projekt-előkészítő tanulmányok, egyéb tanulmányok

- Műszaki dokumentáció készítése: kiemelten önkormányzati épületek, konyha felújításához, középületek energetikai korszerűsítéséhez, turisztikai, sport fejlesztésekhez, energetikai felújításokhoz, ipari park fejlesztésekhez kapcsolódóan; városrehabilitációs, közüzemi tervek, egyéb műszaki dokumentációk

A pályázat keretében megvalósuló egyéb tevékenységek: közbeszerzés, projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság. A projekt megvalósítása érdekében tervezett közbeszerzési eljárások a pályázat benyújtásakor a rendelkezésre álló információk alapján kerültek megtervezésre, azok a megvalósítás során változhatnak.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31

A projekt azonosító száma: TOP-1.5.1-20-2021-00025

A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat a fenti elnevezésű és azonosítószámú projekt Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében történő megvalósítására 92.404.133 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból.

Kedvezményezett neve: Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat

Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00843

Projekt címe: A Belvedere palota közösségi terének kialakítása

Szerződött támogatás összege: 92.404.133 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás időszaka: 2021.05.01. – 2022.09.20.

A projekt tartalmának bemutatása:

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00843 számú, „A Belvedere palota közösségi terének kialakítása” elnevezésű projekt keretében az önkormányzat a 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4., 4038 hrsz alatt található, meglévő műemlék épület 1. emeleti szintjének részleges átalakításával multifunkciós terem és kiszolgáló helyiségek kialakítását tervezi.

A megyei önkormányzat számára ez egy hiánypótló beruházásként szolgál, hiszen önkormányzatunk 2015. évi székhelyváltozásával megszűnt az olyan méltó terek biztosítása a megyei lakosság számára, ahol rendezvények, közösségi programok lebonyolításra lenne lehetőség. Az elmúlt években mind az önkormányzat, mind a lakosság részéről felmerült igényként egy folyamatosan rendelkezésre álló és a lakosság számára elérhető tér kialakítása. Az önkormányzat szervezésében megvalósult rendezvények jelentős részét bérleti díj ellenében, nem saját tulajdonban álló ingatlanban volt szükséges megrendezni. Ez egyrészt anyagi szempontból jelent plusz terhet, másrészről pedig jelentősen megnehezíti a rendezvények időbeli ütemezését. Az akcióterületen élő lakosság és közösségek számára segítségként szolgál e közösségi tér kialakítása, hiszen jellemzően nem rendelkeznek anyagi fedezettel egy-egy közösségi rendezvény szervezéséhez szükséges helyszín bérleti díjjal, amelynek következménye, hogy a társadalmi megújulás és hagyományőrzés, a társadalmi együttműködés alapjait jelentő közösségi érintkezések száma és minősége csökken.

A projekt közvetlen célcsoportja:

Az akcióterületen élő lakosság, akik számára a közösségi térben megvalósuló programok lehetővé válnak. Közvetett célcsoportként azonban Csongrád-Csanád megye teljes lakossága megjelenik, hiszen a megyei önkormányzat szándéka a teljes megye lefedettsége, a helyi identitás erősítésének megyei szintűvé kiterjesztése. A célcsoport elemzés során feltárt lehetséges érintettek: városrész lakossága, közösségei, civil szervezeteinek tagjai, más városrészekből, megye területéről érkező csoportok. A megszólított célcsoportok a HACS illetékességi területének teljes lakónépességét, helyi társdalmát lefedik. A fejlesztés célcsoportja az akcióterületen és Szegeden élő gyermekes családok, gyermekek, fiatal felnőttek, felnőttek, idősebb generációk és minden korosztály, külön tekintettel a nőkre.

A projekt célja:

Egy olyan közösségi terem kialakítása, ahol a teljes belső felületeket, gépészeti és elektromos rendszereket és berendezéséket szükséges létrehozni. Ehhez az alábbi, szakágankénti beavatkozások szükségesek:

A bontandó válaszfalak nem szerkezeti falak, az építendő szerkezetek szerelt szerkezetek lesznek. Legfeljebb nyílásbefalazás történik szerkezeti falban. Az új rendeltetés vonatkozásában statikai vizsgálat és szakvélemény készül.

Meglévő válaszfalak kerülnek bontásra, illetve új válaszfalak kerültek megtervezésre, szerelt szerkezettel.

Bontások terén a terem és a hozzá kapcsolódó, az építésbe bevont területek (folyosó, teakonyha, tálaló) belső padlóburkolata, falburkolatai, mennyezeti burkolata, nyílászárói érintettek.

A belsőépítészeti munkák adják az építés domináns részét: új padlóburkolat, falburkolatok, álmennyezet, belső nyílászárók és beépített és mobil bútorok kerülnek elhelyezésre.

Kiépítésre kerül a terem hővisszanyerős gépi szellőztető rendszere, illetve hűtése (a kapcsolódó kondenzvíz elvezetéssel egyetemben).

Az átépítéssel érintett területek világítása, erősáramú megtáplálása alapfeladatként jelentkezik.

További, a terem üzemeltetéséhez szükséges feladat a hangosítás, vetítés, hang- és videófelvétel készítés infrastrukturális és informatikai hátterének kiépítése. Kis ízelítő a tervezési feladatokat ellátó Priskin építész tervező Iroda Kft. (képviseli Priskin Zoltán tervező) által rendelkezésre bocsátott látványtervekből:


Kedvezményezett neve: Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat

A projekt címe: Értékeink határtalanul

A pályázat azonosítószáma: HUNG-2021/8383

A támogatás összege: 1.500.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási cél: II. célterület - Települési, tájegységi értéktárak létrehozása

A Projekt megvalósításának időtartama: 2021.06.25 – 2022.04.30.

A projekt tartalmának bemutatása:

A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat Parajd Község Helyi Tanácsával kíván együttműködésben projektet megvalósítani a Hungarikum 2021 felhívás keretében. A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat országosan is élen jár a megyei értékek felkutatásában és a hagyományok ápolásában. A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat jelen pályázati lehetőségnek köszönhetően a határon túli értékek felkutatásában és azok megőrzésében próbál segíteni. Parajd és környéke bővelkedik természeti és kulturális értékekben, amelyek települési szintű értékbevétele fontos szempont mind a külhoni mind az anyaországbeli magyarság számára.

Projektünk keretében a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat munkatársai szakmailag segítik a települési értéktár kialakításában, illetve a létrehozott értéktárba történő értékek felvételében Parajd Helyi Tanácsát. Projektötletünk másik része a szakmai tapasztalat és tudásátadás érdekében a Csongrád-Csanád Megyei Értéktár, illetve a Csongrád- Csanád Megyei Önkormányzat szakmai munkatársainak Parajdra történő kiutazása. A személyes egyeztetés elengedhetetlen a multiplikatív, tovagyűrűző hatású együttműködésben, illetve a terveink szerint a Csongrád-Csanád Megyei Értéktár elemeinek egy részével fizikai jelenlét keretében mutatnánk be egy a Parajdon vagy Parajd környékén megszervezésre kerülő rendezvény keretében. Erősíteni és támogatni kívánjuk a parajdi értékgyűjtő akció/mozgalom szerveződését, amelynek egyik leghatékonyabb módja a személyes kooperáció és tapasztalatátadás.

A projekt az Agrárminisztérium támogatásával valósul meg.

Csongrád-Csanád Vármegyei Értéktár

Copyright © 2021. Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzati Hivatal. Minden jog fenntartva.

Keresés